Business

De pijler business is een onderdeel van JCI, gericht op het vergroten van je netwerk, het bijwonen of organiseren van zakelijke evenementen, en het openen van deuren die anders gesloten zouden blijven.

Hoe je het JCI-netwerk voor je bedrijf gebruikt - zonder vervelende advertenties

image

Click on the flag for English

In tegenstelling tot andere zakelijke netwerken gaat JCI niet over business, maar over het ontwikkelen van een netwerk met actieve mensen die zich inzetten voor een positieve verandering in de maatschappij. Hoe past business in dit plaatje? Sven Franzen van JCI Duitsland zocht het voor ons uit en schreef de Engelse versie van dit artikel.

1. Wees zichtbaar Zorg dat je zichtbaar bent in je lokale Kamer, maar nog belangrijker: wees nationaal en internationaal zichtbaar. Breng je lokale Kamer vooruit - bezoek de nationale en internationale conferenties. En als er iets is dat Sven ontdekt heeft in de afgelopen jaren als bezoeker: dat je op een conferentie vaak net zo onwetend en of onzeker bent als de andere bezoekers. Durf daarbij buiten je comfort zone te treden en durf te praten met een voor jou nog onbekend persoon. Vraag hen bijvoorbeeld van welke lokale Kamer hij of zij afkomstig is, welke projecten ze doen. Je zult al snel ontdekken dat deze andere leden graag praten over hun Kamer en hun projecten en daarnaast nieuwsgierig zullen zijn naar jouw verhaal. Bovendien zullen ze het waarderen dat je ze hebt gered van de angst om met mensen te praten die ze niet kennen. En natuurlijk zullen ze ook praten over wat ze in het dagelijks leven doen en jou ook vragen stellen over je werk. Vertel enthousiast over je werk of bedrijf, zonder dit als een reclame- of verkoopmoment aan te grijpen.

2. Wees geduldig Neem de tijd om te groeien in de JCI wereld. Het zal mogelijk een paar jaar duren, maar als je een trouwe bezoeker wordt op nationale en internationale JCI conferenties, zullen mensen je herkennen, zullen ze je herinneren wat je voor JCI hebt betekend en welke projecten je hebt gedaan - en voor wat je in het dagelijks leven doet.

3. Zorg dat je in de gedachten van anderen blijft Blijf actief in andermans gedachten! Als iemand in hun zakelijke of privé netwerk een probleem heeft op het gebied van jouw expertise, zullen ze je hebben onthouden en je aanbevelen. Als je dit eenmaal bereikt hebt, gaat het als een sneeuwbaleffect: als je uitblinkt in wat je doet in je werk voor één JCI-lid, dan zal dit lid met anderen praten over jouw goede werk. Deze zullen jou dan ook in hun gedachten hebben, zullen je aanbevelen en je zult je volgende klant krijgen.

Kortom: ga nu naar buiten en wordt zichtbaar. Geef, en je kunt winnen. Als je je kennis deelt en anderen vooruit helpt, krijg je zelf veel meer terug. Zo werken netwerken en communities. Als ieder van ons zijn best doet en iets inbrengt, dan is het JCI-netwerk speciaal en ook zakelijk gezien nuttig. Laten we allemaal samenwerken!

Business

The pillar business is a part of JCI that focusses on expanding your network, visiting or organizing business events, and it opens doors which would otherwise stay closed.

How to use the JCI network for your business - without annoying advertising

image

Klik op de vlag voor Nederlands

In contrast to other business networks, JCI is not about business but about the empowerment of active citizens to enable them as leaders in their respective communities of generations to come. How does business fit into this picture? Sven Franzen from JCI Germany investigated this for us, and wrote this article.

1. Be visible Be visible in your local organization; but, much more importantly, be visible nationally and internationally. Bring your local organization forward - visit the national and international conferences. And there is always one very important truth that Sven found over the years: as much as you might not know anyone at any given conference, the other JCI members at the conference are as clueless as you are. So talk to any strange member at any conference and, for example, ask them what local organization they are from, what projects they are doing. You will soon find out that these other members love to talk about their local organization and their projects. They will also love you for having rescued them from being afraid to talk to people they do not know. And naturally, they will also talk about what they do “in real life” and ask you about your job. Then, talk enthusiastically about your business, but do not go overboard with advertising your job. 2. Be patient It will take a couple of years. But as you become a regular at national and international JCI conferences, people will recognize you, will remember you for what you did for JCI and your projects – and for what you do in real life. 3. Stay in mind Front of mind! If anyone in their business or private life has a problem in the field of your business, they will remember you and recommend you. And then the avalanche is kicked off. If you excel at what you do in your job for one JCI member, then this member will talk to others about your good work. These will then also have you at the front of their minds, will recommend you, and you will get your next client. The bottom line: Now go out and become visible. Give, and you can win. If you share your knowledge and bring others forward, you will get much more in return. This is how networks and communities work. If each of us does our best and puts in something, the JCI network will be both special and excellent from a business point of view! Let's all work together!

Key take-aways for the JCI community

  • The more you give, the more you get.
  • Your main goal within JCI is not to get clients, but your personal and professional development.
  • Hone your skills. Try out things. Help other members with their personal and professional development.
  • New clients are merely the by-product of all this.
  • Be visible
  • Talk to strangers. Get to know others.
  • Be the conversation starter – it is easy: ask about their local organization, projects, challenges
  • Do not actively advertise your business.
  • This does not stop you from telling other people what you do for a living within the normal flow of conversation.