Change (Y)our World

JCI biedt kansen om jouw en onze wereld te veranderen.

De mogelijkheden van JCI door de ogen van Rianne

image

Click on the flag for English

Bij JCI heb je de kans om je eigen route uit te stippelen en bepaal je zelf de mogelijkheden. Het cliché “je haalt eruit wat je erin stopt” past hier goed bij. Wie in ieder geval veel uit haar lidmaatschap haalt en tevens brengt is Rianne Kamphuisen, landelijk voorzitter van JCI Nederland in 2021.

Rianne maakte een aantal jaar geleden kennis met JCI. Ze dacht al een groot netwerk te hebben, maar er is een heel nieuw netwerk geopend door haar lidmaatschap. “De common ground die de leden hebben, iets willen betekenen voor een ander én jezelf willen ontwikkelen, maakt een gesprek aangaan en je netwerken vergroten makkelijk”, vertelt Rianne. Het JCI netwerk reikt van lokaal, naar landelijk, Europees tot aan wereldwijd.

In haar werk vervult Rianne vaak een adviserende en ondersteunende rol, waaronder nu als Executive Assistant van de CFO, COO en HC partner bij de raad van bestuur bij PwC Nederland. Tijdens haar lidmaatschap heeft ze zichzelf continu persoonlijk ontwikkeld: “JCI is een veilige leerschool, en hierdoor heb ik nieuwe talenten bij mezelf ontdekt. Zo ben ik bijvoorbeeld penningmeester geweest bij mijn lokale kamer JCI Gouda en heb ik diverse marketing projecten opgepakt op lokaal, nationaal en internationaal vlak. Dit gaf mij de energie om telkens weer iets nieuws te proberen en zo kwam ik erachter dat ik veel meer kan dan dat ik zelf dacht.”

Rianne bleef zichzelf uitdagen, en werd trainer binnen JCI. Ze is er tijdens en door haar JCI reis achter gekomen dat ze ook geniet van kennis overbrengen en mensen persoonlijke inzichten te geven. “De ondersteunende en adviserende rol vind ik prettig voor in mijn werkomgeving, maar binnen JCI daag ik mezelf uit om uit de comfortzone te stappen. De rol van trainer past hier goed bij”.

En dan is het begin januari 2021, het moment dat de voorzittersketen wordt overgedragen aan Rianne. Een duidelijk leerdoel heeft ze zich gesteld: om ook hier zichzelf wederom persoonlijk te ontwikkelen. “Nog beter wil ik leren besturen en begeleiden. Dat ik aan het einde van het jaar kan zeggen: dit wilden we bereiken, hier stonden we voor, en we hebben het gehaald!”.

We vroegen haar tijdens het interview tot slot of ze kon samenvatten wat JCI haar gebracht heeft. Lachend zegt ze: “dan zitten we hier over 2 uur nog”. Concreet vat ze samen: zelfvertrouwen, vriendschappen en eigen talenten ontwikkeld. “Ik doe nu dingen waarvan ik 7 jaar geleden absoluut niet had gedacht dat ik dat zou kunnen”. Haar landelijke bestuursfunctie hoort daar zeker bij.

Rianne Kamphuisen

Gouda, The Netherlands

Assistant board of management @PwC

JCI Gouda

 • Local treasurer and secretary 2015
 • Core team organization national congress 2014-2016
 • Dutch Academy 2014
 • Team PR & Communication world congress 2016-2017
 • JCI Trainer 2017
 • Dutch Academy Outdoor trainer 2017 & 2018
 • Member MT International 2018
 • EVP MT International 2019
 • Vice president JCI Netherlands 2020
 • National President JCI Netherlands 2021
 • Dutch Academy Indoor trainer assistant 2021

Change (Y)our World

JCI can change your and our world.

The opportunities within JCI

through the eyes of Rianne

image

Klik op de vlag voor Nederlands

Within JCI you have the chance to create your own roadmap and determine your own opportunities. The cliché “you get out of it what you put into it” fits very well with this. Somebody who gets a lot out of her membership and contributes a lot is JCI The Netherlands National President 2021 Rianne Kamphuisen.

Rianne was introduced to JCI a few years ago. She thought she had a large network, but her JCI membership opened up a whole new network for her. “The common ground members have, wanting to make a difference and develop yourself, makes it easier to start a conversation and expand your network”, says Rianne. The JCI network extends from local, to national, to European, to worldwide.

In her day job Rianne often fulfils an advisory and supporting role. Currently she is the Executive Assistant to the CFO, COO, and HC partner of the board of directors of PwC Netherlands. During her JCI membership she continuously develops herself: “JCI is a safe learning environment, and because of this I have discovered new talents in myself. For example, I have been the treasurer of my local organization, JCI Gouda, and I have worked on various marketing projects on local, national, and international level. All this gave me the energy to keep trying new things which helped me to discover that I can do so much more than I thought.” Rianne continued to challenge herself and she became a trainer within JCI. During and because of her JCI journey, she discovered that she enjoys transferring knowledge and giving people personal insights. “I like the advisory and supporting role in my work environment but within JCI I challenge myself to step outside of my comfort zone. The role of trainer fits in very well with this”.

Then it’s the start of January 2021, the moment the president’s chain is transferred to Rianne. She has set herself a clear goal: to develop herself personally in this role. “I want to improve my leadership and guiding skills. I want to be able to say at the end of the year: this is what we wanted to achieve, this is what we stood for, and we did it!”.

During the interview we asked her to summarise what JCI has brought her as closing words. She laughs and says: “we’ll still be here in two hours’ time”. In concrete terms, she summarises: self-confidence, friendships, and developing personal skills. “I now do things that I would have never thought I could 7 years ago”. Her federal board position is definitely part of that.

Rianne Kamphuisen

Gouda, The Netherlands

Assistant board of management @PwC

JCI Gouda

 • Local treasurer and secretary 2015
 • Core team organization national congress 2014-2016
 • Dutch Academy 2014
 • Team PR & Communication world congress 2016-2017
 • JCI Trainer 2017
 • Dutch Academy Outdoor trainer 2017 & 2018
 • Member MT International 2018
 • EVP MT International 2019
 • Vice president JCI Netherlands 2020
 • National President JCI Netherlands 2021
 • Dutch Academy Indoor trainer assistant 2021